دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم