الیک خانم فسقلی!

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

الیک خانم فسقلی!

خدایا به امید خودت نه بنده های بی خودت!

 

حصار ضد گرگ بزن،سر دسته منم!

 [ یک شنبه 5 آذر 1398برچسب:الیک خانم فسقلی!, ] [ 6:40 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]