مشکل

دخترکوچولو

من با کتونیم قدم میزنم زیر بارون و به تو فکر می کنم

مشکل

یورتمه می ریما

گوش دراز اخم

نفهم میشیم

بابا طرف ادم نیست بفهم.اه اح

خدایا نصف عمرمون رفت اینطوریمردد


[ یک شنبه 3 شهريور 1392برچسب:مشکل, ] [ 10:43 بعد از ظهر ] [ الیک ] [ ]